Dret Civil

• Dret Civil (general)
Assessorament, transaccions contractuals o judicials, interposició i defensa de qualsevol tipus de procediment judicial, bé sigui arrendament, terceries, accions possesòries i reivindicatives, …

• Dret de la Construcció
Tot tipus d’assessorament en declaracions d’obra nova, promoció d’edificis, conflictes derivats de patologies en la construcció, …

• Dret de Successions i Família
Testamentàries, planificacions successòries, protocols familiars, procediments de separacions, divorcis i nul·litats eclesiàstiques, filiacions, adopcions, dissolució de parelles de fet, …

• Assegurances
Assessorament jurídic en matèria de la seva contractació i sobre les responsabilitats i connotacions que se’n derivin, defensa en matèria d’accidents de qualsevol ordre.

Expliqui'ns el seu cas