Dret Mercantil

Dret Societari: constitució de societats, empreses de treball temporal (ETT), assistències i redacció d’actes de Juntes Generals d’Accionistes o Socis, Certificacions de les esmentades Actes, reunions de Consells d’Administració, ampliacions i reduccions de capital, redacció de poders mercantils, nomenaments d’Auditors de Comptes, modificacions estatutàries, constitució d’agrupacions d’interès econòmic, dissolució i liquidació de societats, fusions, escisions, aliances estratègiques entre companyies, …

Contractes: negociació i redacció de contractes de tot tipus, principalment de franquícia (franchising), distribució, agència, préstec mercantil, llicència d’explotació de patents i marques, compravenda d’empreses, comptes en participació, unions temporals d’empreses, compravenda mercantil, reconeixement de deute, finançament mercantil, cessió de crèdits, dacions en o per a pagament de deutes, …

Contractes de Finançament: assessorament i elaboració de contractes per a grans operacions de finançament, com ara leasing, factoring, rènting, confirming, … així com recerca de finançament per a projectes empresarials.

Reestructuració d’empreses:: assessorament en conflictes financers o organitzatius per professionals de primer ordre, integrant-se en la seva societat si les necessitats així ho requereixen. Elaboració d’estudis de viabilitat o en el seu cas reestructuració d’empreses.

Dret de Propietat Industrial i Intel·lectual:: contractes de salvaguarda dels drets intel·lectuals, dret informàtic, cessions de tecnologia, drets d’autor i invenció, assessorament en matèria de marques i tot allò relacionat amb la propietat industrial i intel·lectual.

Dret Marítim: contractes de construcció i compravenda de vaixells i embarcacions d’esbarjo; contractes de noliejament, contractes de transport en règim de coneixement d’embarcament; defensa contenciosa dels interessos d’empreses transitàries i consignatàries, ….

Dret Internacional / Comunitari: procediments davant els tribunals internacionals, tant comunitaris com extracomunitaris, així com procediments per infraccions contra la lliure competència dels mercats tant nacionals com internacionals.

Expliqui'ns el seu cas