Dret Processal Civil

Bàsicament el nostre treball professional es caracteritza per una estudiada tècnica de preparació, elaboració, tramitació i defensa dels interessos dels clients en qualsevol procediments judicials civils i mercantils, com són: processos monitoris, canviaris, hipotecaris, d’execució dinerària, terceries, declaratius: verbals i ordinaris, així com tots els recursos que es derivin dels esmentats procediments.

Expliqui'ns el seu cas